Disclaimer

Belangrijke Juridische Mededeling

LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL IN DE SITE.
 

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Dr. Weigert Nederland BV, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. De site kan uit verschillende andere landen over de gehele wereld worden benaderd. Omdat al deze locaties hun eigen wetgeving kennen, die kan verschillen van de Nederlandse wetgeving, komt u door de site te benaderen met ons overeen dat Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. U stemt er tevens mee in dat deze kwesties " niet uitsluitend" worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
 

Toepassing

Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties gelden alleen binnen dit land. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor alle locaties.


Copyright (auteursrecht)

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Dr. Weigert Nederland BV.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.


Conception, ontwerp en implementatie

A digital success story by dc
Implementatie met het contentmanagementsysteem dynamic content, van e-commerce software dynamic commerce.
www.dc.ag


Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.
 

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen uitnodiging te investeren in Dr. Weigert Nederland BV, en dient niet te worden gebruikt als basis voor investeringsbeslissingen. Noch Dr. Weigert Nederland BV, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet-sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Dr. Weigert Nederland BV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel het bedrijf ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch het bedrijf, noch de bij het bedrijf aangesloten bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door het bedrijf of de bij het bedrijf aangesloten bedrijven.